[:nl]

Duurzaam

en gericht op

de Toekomst

Wij ontwerpen aan een toekomstbestendige leefomgeving. We geloven in slimme duurzame gebouwen die goed zijn voor mens en milieu, en die in staat zijn mee te groeien met hun gebruikers. 
Al vanaf de eerste schets hanteren we passieve principes en low-tech oplossingen, die onze gebouwen een permanente duurzame kwaliteit geven. Vervolgens zoeken we voor elk gebouw een passende integrale oplossing, van installaties en techniek tot exploïtatie.
Casestudy 1 | ZIP2516: flexibel en remontabel bouwen

“Hoe zetten we een tijdelijk gebouw neer dat de kwaliteit heeft van een permanente ontwikkeling?” Dat was de vraag die voor ons centraal stond bij de competitie voor Kavel 2 op de Binckhorst (eerste prijs). Tijdelijk bouwen met meer kwaliteit levert restwaarde op, meer tevredenheid in dagelijks gebruik en dwingt bovendien tot nadenken over toekomstig gebruik.

 

Daarom maakten wij een gebouw volgens het principe van een Lego-pakket. Met een slimme knoop (bedacht samen met IMd constructief adviseurs) kunnen we het gebouw tot op elementniveau demonteren en remonteren. Het is in staat mee te verhuizen met de gebiedsontwikkelingen, en kan zich aanpassen aan de wens van de gebruiker.

Bijkomend voordeel is daarbij dat tijdelijk bouwen op deze manier niet meer vraagt om een korte terugverdientijd, maar ook gekoppeld kan worden aan een lange beleggingshorizon.

 

Lees hier meer over dit project 

Casestudy 2 | Urban Mining: gebruik maken van een donorgebouw

Urban mining is het principe waarbij onderzocht wordt hoe we afgedankte gebouwen kunnen inzetten als nieuw bouwmateriaal.
Voor ZIP2516 (in de voorgaande casestudy al aangehaald) hebben we het concept toegepast, en gecombineerd met de flexibele opzet van het gebouw. Hierdoor kunnen de donoronderdelen op hun beurt ook weer de- en remontabel worden.

 

Een oude parkeergarage vormt in dit geval het donorgebouw, dat we op elementniveau hebben geanalyseerd op bruikbaarheid. Na een relatief eenvoudige demontage worden alle bouwdelen voor zo’n 95% hergebruikt in ZIP2516. De TT-vloer van de parkeergarage wordt zowel als vloer, trappartij, alsook als wandelement gebruikt. Daarnaast kunnen ook de hellingbaan, randbalken en balustrades opnieuw worden gebruikt.

 

Lees hier meer over dit project

 

Casestudy 3 | Een energieneutraal clubhuis

De Jachtclub Scheveningen gaf ons de kans om een volledig energieneutraal clubhuis te ontwerpen. Nadat eerst herbestemming werd onderzocht en niet mogelijk bleek, is besloten een nieuw ontwerp te maken voor een toekomstbestendig clubgebouw. In nauwe samenwerking met de overige adviseurs is een clubhuis ontworpen dat met een integraal concept energieneutraliteit bereikt. Er wordt gebruik gemaakt van het in de haven aanwezige zeewater om het clubhuis te verwarmen en te verkoelen. Het residu aan benodigde energie wordt daarnaast met zonnepanelen opgewekt.


De flexibiliteit van het gebouw richting toekomst is geborgd met een specifieke inpassing van de constructie. De clubruimte heeft een volledig vrije indeelbaarheid, en ook de servicezone kan zonder constructieve aanpassingen geschikt worden gemaakt voor een nieuw gebruik.

 

Lees hier meer over dit project 

Casestudy 4 | Passiefwoning Ambyerveld

Voor een architectencompetitie in Maastricht ontwierpen wij een villa die gebaseerd is op de passiefhuis principes. In het ontwerp (bekroond met een tweede prijs) is onder een overstek een groot glasoppervlak gerealiseerd in de zuidgevel, terwijl de noord- en zijgevels juist meer gesloten zijn. In de winter kan de woning zo met zonnewarmte voor het overgrote deel worden opgewarmd. In de zomer zorgt het overstek en isolerende glas ervoor dat het ook dan comfortabel blijft.

 

De woning is sterk geïsoleerd en zodanig ontwikkeld dat de energievraag minimaal is, waardoor er geen regulier verwarmingssysteem meer nodig is. De resterende warmte wordt aangevoerd door middel van balansventilatie, die middels een bodemwarmtewisselaar optimaal wordt benut.

 

Lees hier meer over dit project

 

[:en]

Sustainable

and focused

on the future

We design future-proof living environments. We believe in smart, sustainable buildings that are good for humans and the environment, and which are able to grow with their users.
From the very beginning, we apply passive building principles and low-tech solutions, which give our buildings a permanent, sustainable quality. Then we look for a suitable integral solution for each building, from installations and technology to exploitation.
Casestudy 1 | ZIP2516: a flexible and remountable building

“How do we create a temporary building that has the quality of a permanent development?” That was the question that we put central to the competition for Lot 2 on the Binckhorst (first prize). Temporary buildings with high quality deliver more residual value, more satisfaction in daily use, and force to think about the future usage.

We designed a building according to the principle of a Lego package. With smart structural joints (conceived together with IMd constructive advisors) the building can be disassembled and reassemble to element level. In this way it is able to relocate following area developments, and it can adapt to the wishes of the users.

An big advantage of the system is that temporary construction in this way no longer requires a short payback period. Instead of this, a long term can be used to calculate the business case.

 

Read more about this project 

Casestudy 2 | Urban Mining: making use of a donor building

Urban mining is the principle of investigating how we can use discarded buildings as new building material. For ZIP2516 (already mentioned in the previous case study) we have applied this concept, combined with the flexible design of the building. As a result, the donor components themselves can also be remounted.

 

In this case, an old parking garage is the donor building, which we have analyzed at elemental level for usability. After a relatively simple disassembly, all components are reused for about 95% in ZIP2516. The TT floor of the car park is used as both floor, staircase and wall element. In addition, the ramp, edge beams and balustrades can also be used again.

 

Read more about this project

 

 
Casestudy 3 | An energy-neutral clubhouse

The Yacht Club Scheveningen gave us the opportunity to design a completely energy neutral clubhouse. After a building-transformation study, we decided to make a whole new design for a future-proof clubhouse. In close cooperation with the other advisers, a clubhouse has been designed that achieves an overall concept of energy neutrality. The seawater present in the harbor is used to heat and cool the clubhouse. In addition, the residual energy needed is generated by solar panels.
The flexibility of the building towards the future is guaranteed with a specific design of the construction. The clubroom has a complete freedom of use, and the service area can also be adapted without any constructive adjustments for a new use.

 

Read more about this project 

Casestudy 4 | Passive house Ambyerveld

For an architectural competition in Maastricht, we designed a villa based on the passive housing principles. In the design (awarded the second prize) is carried out a large glass surface under an overhang in the south facade, while the north and right side walls are more closed. In winter, the house can be heated with solar heat for the most part. In summer, the overhang and insulating glass ensures that it remains comfortable.

The house is highly insulated and developed so that the energy demand is minimal, so no regular heating system is needed. The remaining heat is supplied by means of balance ventilation, which is optimally utilized by means of a bottom heat exchanger.

 

Read more about this project

 

[:]