[:nl]

Zorgwoningen Horst

De bewoner centraal in een hybride gebiedsvisie voor het Mikado terrein
Jaar: 2016 | Competitieontwerp : 2e prijs | Locatie: Horst | Opdrachtgever: Stichting Dichterbij

Voor een ontwerpcompetitie van Stichting Dichterbij en Phidias Community Cooking ontwikkelde Studio Komma een hybride voorstel dat zowel het gebouw als het hele plangebied meeneemt in de gebiedsontwikkeling. Het is een plan dat een voorstel doet voor ‘zorg 2.0’ en dat cliënten, bewoners en de context met elkaar verbindt.

 

“De wereld van de cliënt die steeds kleiner wordt, toch zo groot en gezond mogelijk houden.”

 

In zorg 2.0 staat het individu centraal. Cliënten hebben de vrijheid op elk moment van de dag een omgeving te kiezen die aansluit op hun gemoedstoestand. Het leven voltrekt zich met een heldere dagelijkse structuur, maar met grote diversiteit in routes en beleving. Oftewel: ruimte voor persoonlijke dynamiek, met de focus op ruimte voor ontdekking, uitdaging en ontwikkeling.

De locatie krijgt met de ingreep een compleet nieuwe ruimtelijke definitie. Door het slopen van een aantal gebouwen ontstaat er een groen park. De bewoners krijgen zo vanuit alle bestaande zorggebouwen zicht én toegang tot het groengebied.

 

Door een nieuw gebouw toe te voegen wordt het zorgensemble gecompleteerd, en krijgt het park vorm. Diverse thema’s zijn ingepast, refererend aan lokale plekken die de bewoners dierbaar zijn. Belangrijk zijn daarnaast de nieuwe routes die het park doorkruisen en die zorgen voor sociale interactie en verbinding, en de sociale plekken die in het park zijn opgenomen.

Het zorggebouw is opgebouwd uit een aantal woonkamers en lounges, die omgeven worden door zelfvoorzienende zorgunits. Gedeeld sanitair behoort tot het verleden, en bewoners hebben alle ruimte tot verpersoonlijking van hun zorgappartement.

De woonkamers zijn voor gezamenlijk gebruik, en kunnen afwisselend worden ingezet gedurende de dag. Zo is er een diverse schakering tussen intieme, of grootschaligere plekken, en tussen ruimtes met zicht op het wijdse park of juist met zicht op de dynamiek van de woonwijk. Op elke verdieping is er daarbij een wintertuin opgenomen zodat clienten gedurende het hele jaar variatie in binnen- en buitenomgeving kunnen ervaren.

Door de servicefuncties in het midden van de gangen te plaatsen, ontstaat er een zorgtypologie die de mogelijkheid biedt tot rondlopen, struinen en ontdekken. Er is een diversiteit mogelijk aan routes, en het dagelijks leven van de client speelt zich af op meerdere plekken en met grote afwisseling.

 

De bestaande gebouwen worden opnieuw geprogrammeerd. Met éénzelfde systematiek kunnen de zelfstandige zorgappartementen worden ingepast binnen de gebouwen. Door het inpassen van meerdere woonkamers, lounges en wintertuinen wordt een leerfomgeving worden gecreëerd die past bij de huidige bewoners en onze visie op zorg 2.0.

[:en]

Healthcare Horst

The individual central in a hybrid area development for the Mikado terrain
Jaar: 2016 | Competitieontwerp : 2e prijs | Locatie: Horst | Opdrachtgever: Stichting Dichterbij

For a design competition from Stichting Dichterbij and Phidias Community Cooking, Studio Komma developed a hybrid proposal that brings both the building and the entire plan area into the area development. It is a plan that makes a proposal for ‘care 2.0’ and connects clients, residents and the context.

 

“The client’s world, which is getting smaller, is kept as big and healthy as possible.”

In care 2.0, the individual is central. Clients have the freedom at any time of the day to choose an environment that matches their state of mind. Life is accomplished with a clear daily structure, but with great diversity in routes and experience. A space for personal dynamics , with focus on space for discovery, challenge and development.

The location gets a completely new spatial definition with the intervention. The demolition of a number of buildings creates a green park. The inhabitants are thus given sight and access to the green area from all existing buildings.

By adding a new building, the care ensemble is completed and gets the park shape. Various themes have been incorporated, referring to local places that are dear to the inhabitants. Also important are the new routes that cross the park, which provide social interaction and connection, and the social sites that are included in the park.

The healthcare-building is made up of a number of living rooms and lounges, surrounded by self-catering zorgunits. Shared sanitation belongs to the past, and residents have all the space to personalize their care apartment.

The living rooms are for shared use, and can be used alternately during the day. For example, there is a variety of shifts between intimate or larger scale places, and between spaces with views of the wide park or just with a view on the dynamics of the residential area. There is a winter garden on each floor, which allows clients to experience variety in indoor and outdoor environments throughout the year.

By placing the service functions in the middle of the corridors, there is a care typology that allows for walking, strolling and discovery. There is a diversity of routes possible, and the daily life of the client takes place in several places and with great variety.

The existing buildings are reprogrammed. With the same system, the self-catering care apartments can be integrated within the buildings. By incorporating several living rooms, lounges and winter gardens, a learning environment is created that fits the current residents and our vision for care 2.0.

[:]